Права та обов’язки

Студент має право на:

– вибір форми навчання;
– навчання та здобуття повного освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
– користування навчальною, науковою, виробничого, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою коледжу;
– участь у дослідницько-конструкторській діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
– участь у студентському самоврядуванні, в обговоренні й вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідницької роботи, організації дозвілля, побуту тощо;
– користування навчальною і методичною літературою;
– забезпечення стипендією, гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
– трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
– додаткову оплачувану відпустку, скорочений робочий час (для студентів заочної форми навчання);
– користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права студентів або принижують їх честь і гідність;
– обирання та обрання до вищого колегіального органу самоврядування;
– формування індивідуального навчального плану, який затверджується у порядку, встановленому директором;
– вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах навчального плану;
– відвідування занять на інших відділеннях коледжу з дозволу завідувачів відділень за умови виконання графіку навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;
– отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
– внесення пропозицій щодо умов навчання і розміру оплати;
– створення фондів для студентських потреб, участь в роботі громадських організацій;
– академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу освіту в установленому порядку.

Студент коледжу зобов’язаний:

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
– дотримуватися Статуту, Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
– систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;
– виконувати в установлені терміни завдання, передбачені навчальним планом і програмами;
– працювати над підвищенням свого культурного рівня;
– брати участь у суспільно-корисній праці, cамообслуговуванні, заходах, передбачених планами виховної роботи коледжу;
– бути дисциплінованим і організованим, охайним;
– берегти майно коледжу, з дотриманням техніки безпеки користуватися обладнанням та приладами;
– дотримуватись режиму навчальних занять, не допускати без поважних причин пропусків занять, вчасно (вдень виходу на заняття) представляти документи, що виправдовують пропуски;
– вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідати заняття, складати заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;
– відпрацьовувати пропущені заняття та незадовільні оцінки в позаурочний для студента час;
– своєчасно оплачувати вартість навчання в коледжі та проживання в гуртожитку;
– за рахунок власних коштів відшодовувати заподіяні збитки.

З коледжу студент може бути відрахований:

– за власним бажанням;
– у зв’язку з призовом на строкову військову службу;
– за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;
– за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
– за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку у нетверезому стані, стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;
– за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
– за неодноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку коледжу (за погодженням з профспілковою організацією);
– за несплату вартості навчання у термін, передбачений договором.

Коледж зобов’язується:

– забезпечити умови для реалізації всіх прав студентів;
– інформувати студентів про внесення змін до Статуту коледжу;
– створити безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
– забезпечити студентів підручниками відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України;
– удосконалювати навчально-матеріальну базу, проводити щорічні поточні ремонти в навчальному корпусі та гуртожитку коледжу;
– організувати роботу спортивних секцій та гуртків художньої самодіяльності;
– залучати студентів до участі у міських, обласних конкурсах професійної майстерності;
– спільно із замовником забезпечити бази практики;
– сприяти працевлаштуванню студентів-випускників;
– забезпечити постійну роботу їдальні;
– забезпечити навчальний корпус та гуртожиток тепловою енергією в опалювальний сезон;
– підтримувати постійний зв’язок з батьками та замовниками;
– направляти випускників на навчання до вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, до навчального комплексу з якими входить коледж.

За успіхи у навчанні та громадському житті застосовувати заохочення:

– оголошення подяки;
– нагородження почесними грамотами;
– нагородження грошовою премією або цінним подарунком.

За порушення трудової дисципліни до студентів може бути застосовано один з таких стягнень:

– зауваження;
– догана;
– відрахування з коледжу.