Випускна методична комісія зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Голова випускної методичної комісії зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування – Русаков Денис Сергійович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Загальний стаж роботи становить 24 років, 15 з них – у ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж ЛНТУ».

Методична мета випускної методичної комісії зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування: «Впровадження в освітній процес сучасних підходів і методів навчання, інформаційно-комунікативних та адитивних технологій для підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців».

Освітню діяльність зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування здійснюють 9 викладачів. Усі вони мають відповідну освіту і досвід роботи за спеціальністю. 

Протягом 2018-2022 років усі викладачі випускної методичної комісії пройшли курси підвищення кваліфікації та стажування при відповідних кафедрах закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, зокрема на кафедрах Луцького національного технічного університету.

Викладачі комісії, з метою підвищення свого фахового рівня відвідують Школу педагогічної майстерності «Педагогічна майстерність викладача: теорія та практика» при Луцькому НТУ, де опановують методи використання нових інформаційних технологій для застосування їх в освітньому процесі вищої школи.

Склад комісії

 

Русаков Денис Сергійович – голова комісії, викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Бабарика Степан Федорович – викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, к.т.н.;

Ваць Ольга Василівна – викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Дем’янець Людмила Адамівна – викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач;

Панечко Роман Васильович – викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

Потапчук Василь Купріянович – майстер, майстер першої категорії;

Романчук Ніна Вікторівна – викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Русаков Сергій Олексійович – викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Симонік Олександр Петрович – заступник директора з АГР, викладач, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії;

Стецюк Андрій Миколайович – викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.

 

 

Реформування освіти змушує коледж постійно вдосконалювати освітні технології. На даний момент колектив фахівців випускної методичної комісії зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування вже інтегрував в освітній процес підготовки фахівців технології майбутнього – адитивні технології.

Адитивні технології (3D-друк) – одна з форм технологій адитивного виробництва, де тривимірний об’єкт створюється шляхом накладання послідовних шарів матеріалу (друку, вирощування) за даними цифрової моделі. Друк здійснюється спеціальним пристроєм – 3D-принтером, який забезпечує створення фізичного об’єкта шляхом послідовного накладання пластичного матеріалу на основі віртуальної 3D-моделі.

Адитивні технології надають можливість друкувати деталі механізмів машин з декількох матеріалів та з різними механічними і фізичними властивостями одночасно, як окремо, так і збірних одиницях.

Також викладачі комісії активно працюють над модернізацією матеріально-технічної бази парку металорізальних верстатів та робототехнічних комплексів шляхом заміни систем управління на сучасні.

Обмін досвідом роботи серед викладачів здійснюється через участь в обласних методичних об’єднаннях, курси підвищення кваліфікації та стажування, семінари, конференції, круглі столи, тренінги, обласні виставки тощо. Викладачі комісії постійно беруть активну участь в обласній виставці передового педагогічного досвіду «Творчі сходинки педагогів Волині» та у конкурсі «Краща методична розробка ЛНТУ», де доробки отримують високу оцінку компетентного журі.

З 2004 року коледж активно використовує програмне забезпечення САПР, а саме системи тривимірного твердотільного моделювання та системи автоматизованого проєктування технологічних процесів.

Студенти мають можливість виконувати розрахунки, а також якісно представити на захист власні графічні частини практичних та розрахунко-графічних робіт, курсових та дипломних проєктів.

Кресленики графічних частин виконуються як в 2D представленні, тобто ті самі стандартні кресленики (ЄСКД), лише виконані на комп’ютері та роздруковані на форматі А1 за допомогою засобу широкоформатного друку, так і за допомогою системи тривимірного моделювання – 3D представленні та демонструються під час захистів засобами мультимедіа. Практика виконання експериментальних дипломних проєктів, в яких графічну частину представлено в 2D і в 3D, довела реальну позитивну відмінність у сприйнятті кваліфікаційною комісією захистів дипломних проєктів. Рецензенти, члени кваліфікаційних комісій та фахівці в галузі машинобудування схвально відгукуються про якість проєктів та їх захист.

З 2017 року викладачі комісії та студенти коледжу активно почали використовувати демонстраційні можливості систем САПР, а саме – технології візуалізації об’єктів, що реалізується через прикладні бібліотеки фотореалістики та анімації: анімація тривимірних моделей та створення відеоматеріалів; виконання тривимірних моделей та креслеників з рознесеними компонентами; демонстрація роботи механічних передач; створення фотореалістичних зображень деталей, вузлів, механізмів тощо.

З метою підняття престижу коледжу на всеукраїнському та міжнародному рівні, а також для демонстрації польоту інженерної думки, свого досвіду та майстерності володіння інструментами САПР студенти спеціальності 133 Галузеве машинобудування направляють свої роботи на щорічні міжнародні творчі конкурси, зокрема «Майбутні аси цифрового машинобудування».

Особлива увага у комісії приділяється практичній підготовці студентів спеціальності.

Практична підготовка в коледжі є обов’язковою складовою освітнього процесу і сприяє зростанню кваліфікації студентів відповідно до вимог освітньої програми освітньо-професійного ступеню «Фаховий молодший бакалавр».

Мета практики – закріпити і поглибити знання, отримані під час навчання, залучити студентів до виробничої, організаторської та трудової діяльності в сучасних умовах.

Наскрізна програма практик підготовки студентів зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування розроблена відповідно до освітньої програми та навального плану і включає такі види практик:

  1. Навчальна слюсарно-механічна практика.
  2. Навчальна практика на здобуття робітничої професії.
  3. Виробнича (технологічна) практика за профілем спеціальності.
  4. Виробнича переддипломна практика.

Навчальні практики проводяться в навчально-виробничих майстернях коледжу під керівництвом майстрів виробничого навчання.

Для забезпечення практичної підготовки студентів коледжу під час виробничих практик коледж співпрацює з базовим підприємством ТОВ «ВО «Ковельсільмаш» та іншими підприємствами Волинської області та регіонів, що сприяє дотриманню умов реалізації програм практичної підготовки студентів.

Визначення баз практики здійснюється керівництвом коледжу на підставі окремих договорів із підприємствами Волинської області та регіонів незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. За власним бажанням, студенти мають змогу самостійно обирати бази практик з можливістю подальшого працевлаштування.

Під час розробки завдань навчальних та виробничих практик використовуються виробничі ситуації базового підприємства ТОВ «ВО «Ковельсільмаш», що дає можливість максимально адаптувати студентів до майбутньої професії.

Для якісного проведення виробничих практик розроблені інструкції керівникам практичного навчання на виробництві, методичні рекомендації з контролю проходження студентами практичного навчання та індивідуальні завдання на практику тощо.

Матеріально-технічна база коледжу для проведення навчальних практик постійно оновлюється. З метою покращення якості підготовки майбутніх фахівців в коледжі постійно оновлюється комп’ютерна техніка, впроваджуються нові інформаційні комп’ютерні технології. Під час виконання індивідуальних завдань звіту студенти мають доступ до всесвітньої мережі Internet.

Підсумком проведення практик є перевірка знань і умінь студентів у вигляді диференційованого заліку та комплексних кваліфікаційних випробувань відповідно до Національного класифікатору України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010. В коледжі створена кваліфікаційна комісія зі встановлення рівня освітньої підготовки кадрів та присвоєння відповідного розряду з робітничої професії. Кваліфікаційні випробування включають виконання пробної роботи і складання іспиту з теоретичних питань.

Навчальним планом спеціальності 133 Галузеве машинобудування передбачено виконання студентами двох курсових проєктів з дисциплін: «Конструкції, основи теорії та розрахунок машин АПК» у 6-ому семестрі, «Технологія машинобудування» у 8-ому семестрі, та курсової роботи з дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва» у 8-ому семестрі.

Для виконання курсових проєктів (робіт) розроблені методичні рекомендації. Тематика курсових проєктів (робіт) розглядається та затверджується на засіданні випускної методичної комісії.

Метою виконання курсових проєктів (робіт) є систематизація та закріплення знань, отриманих під час вивчення дисциплін, набуття студентами вмінь приймати самостійні рішення під час вирішення конкретних виробничих завдань.

Курсові проєкти з дисциплін «Конструкції, основи теорії та розрахунок машин АПК» та «Технологія машинобудування» являють собою форму звітності з самостійної роботи студента, що включають розрахунково-пояснювальну записку та графічну частину.

Курсовий проєкт з дисципліни «Конструкції, основи теорії та розрахунок машин АПК» виконується відповідно до змісту методичних вказівок до виконання проєкту. Основною метою курсового проєкту з дисципліни «Конструкція, основи теорії та розрахунок машин АПК» є поглиблення та закріплення теоретичних знань з питань конструкції машин агропромислового комплексу, виконання проєктних розрахунків конструкцій та розробка креслеників вузлів машин агропромислового комплексу, а також формування навичок вирішення творчих завдань під час виконання курсового проєкту з обраної теми.

Метою курсового проєкту з дисципліни «Технологія машинобудування» є закріплення теоретичних знань з дисципліни та набуття практичних навичок у проєктуванні дільниць складання вузлів машин агропромислового комплексу та механічної обробки деталей машин, розробці технологічного процесу складання вузла. Тематикою курсового проєкту є розробка дільниці зі складання вузлів машин. Для виконання курсового проєкту розроблений альбом з 52 креслень-завдань.

Курсова робота з дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва» є заключним етапом вивчення дисципліни. Виконується студентами з метою узагальнення, закріплення, систематизації та розширення теоретичних знань для поглибленого вивчення практичних питань щодо підвищення ефективності виробництва та покращення якості роботи виробничих підрозділів підприємств.

Головною метою курсової роботи є дослідження економічної ефективності організації спроєктованої дільниці. В роботі студентам необхідно визначити собівартість продукції, розрахувати фінансово-економічні показники та провести аналіз економічної ефективності запропонованих заходів щодо організації виробництва.

Тематикою курсових робіт є визначення економічної ефективності роботи та розрахунок економічних показників роботи дільниці складання вузлів машинобудівного підприємства за даними курсового проєкту з дисципліни «Технологія машинобудування».

Виконані курсові проєкти (роботи) включають відповіді на всі питання відповідно до структури. Оцінювання курсових проєктів (робіт) проводиться з врахуванням якості їх виконання та результатів захисту.

Навчальним планом спеціальності 133 Галузеве машинобудування передбачена державна атестація випускників у вигляді захисту дипломного проєкту.

Зміст завдань захисту дипломного проєкту включає дисципліни фахового спрямування:

– технологія машинобудування;

– основи обробки матеріалів, верстати і інструмент;

– конструкції, основи теорії та розрахунок машин АПК;

– механізація та автоматизація виробничих процесів;

– основи комп’ютерного проєктування;

– системи автоматизованого проєктування;

– конструювання деталей машин;

– основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання;

– технічна механіка;

– економіка, організація та планування виробництва;

– основи охорони праці.

Для успішного виконання та захисту дипломного проєкту розроблені

методичні рекомендації:

– методичні рекомендації до виконання курсових і дипломних проєктів;

– методичні рекомендації до виконання організаційно-економічної частини дипломного проєкту;

– дипломне проєктування засобами текстового редактора Microsoft Word і системи автоматизованого проєктування КОМПАС-3D V14.

Дипломний проєкт зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування складається з пояснювальної записки, графічної частини та комплекту документів технологічного процесу складання.

Завдання та тематика дипломних проєктів розглядаються на засіданні випускної методичної комісії зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування та затверджуються в установленому порядку. В якості завдань для дипломних проєктів підготовлені альбоми з креслениками машин агропромислового комплексу.

Захист дипломних проєктів приймає Державна кваліфікаційна комісія.

Після закінчення коледжу випускники спеціальності, як правило, працевлаштовуються або продовжують навчання у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, зокрема у ЛНТУ, Національному університеті біоресурсів та природокористування, Львівському національному університеті природокористування тощо. Приємний і той факт, що випускники цікавляться і науковими аспектами підготовки, активно беруть участь в конференціях та всеукраїнських олімпіадах.

Всі випускники, що навчаються за державним замовленням, отримають місце працевлаштування. Інформацію про працевлаштування випускників коледж отримує регулярно і в повному обсязі. Наші випускники працюють на підприємствах різних форм власності м. Ковеля, Волинської області та України.

Фахівець орієнтований на такі сфери діяльності, як конструювання, експлуатація, ремонт та виробництво машин агропромислового комплексу, автомобілів тощо. Він готується для роботи в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів та бюро, ремонтних службах, тому під час навчання викладачі коледжу звертають особливу увагу на конструктивні особливості унікального устаткування: механічних, електричних, гідро- та пневматичних агрегатів, установок, апаратів, приладів машин та механізмів тощо; правила ремонту і обслуговування унікального устаткування, а також технологічні процеси механічної обробки матеріалів, складання, ремонту та відновлення.

Перелік первинних посад, які може обіймати випускник: технік-технолог (механіка); технік-конструктор (механіка); технік з інструменту; технік-механік сільськогосподарського виробництва; технік-механік із меліорації сільськогосподарського виробництва; технік з підготовки технічної документації; технік з підготовки виробництва; технік з налагоджування та випробувань.

Відгуки, які отримує випускна методична комісія зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування про випускників, як фахівців, завжди позитивні.