Методична робота

«Бути річкою, в якій зливаються гаряче серце й холодний розум, не допускати поспішних, непродуманих рішень – це одна з вічних гілок педагогічної майстерності. Якщо вона відмирає, всихає,- всі книжні знання педагогіки перетворюються в прах»
В. Сухомлинський

 

Методична робота у коледжі – це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, педагогічного досвіду і спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного викладача, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу.

У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня викладача, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи викладача, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Методична робота у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ спрямована на реалізацію проблеми «Впровадження інтерактивних методів навчання в освітній процес як основа формування професійної компетентності студентів».

Основні напрямки методичної роботи:

– підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки педагогічних працівників;
– підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів шляхом впровадження інтерактивних методів навчання в освітній процес;
– забезпечення виконання єдиних принципових підходів до навчання і виховання студентів;
– озброєння педагогічних працівників сучасними педагогічними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
– зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази коледжу;
– надання методичної допомоги в організації роботи та контроль за діяльністю циклових методичних комісій;
– створення навчально-методичних комплексів з дисциплін спеціальностей у відповідності з сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
– створення навчально-методичного забезпечення курсового та дипломного проектування;
– написання і підготовка до видання навчальних посібників, навчально- методичних збірників, інструктивно-методичних матеріалів до лабораторних, практичних робіт, методичних матеріалів до семінарських занять, матеріалів і методичних вказівок до виконання самостійної роботи студентів;
– організація і контроль за навчально-методичною роботою викладачів;
– написання і підготовка до видання статей у фахових виданнях;
– організація системи підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
– організація та проведення атестації викладачів;
– організація роботи Школи молодого викладача «Шлях до майстерності»;
– участь в обласних науково-практичних і науково-методичних конференціях ВНЗ І–ІІ р. а.;
– участь у роботі ОМО;
– підготовка виставок навчально-методичної літератури.

Центри навчально-методичної роботи в коледжі :

– педагогічна рада;
– методична рада;
– методичний кабінет;
– Школа молодого викладача «Шлях до майстерності»
– циклові комісії.

Організаційним та об’єднуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет коледжу, в якому зібрано навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації.

Діяльність методичного кабінету будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, системного підходу до навчально-методичного забезпечення, освітнього процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника, щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними і керівними кадрами освіти, безперервності їх фахового вдосконалення.

У методичному кабінеті знаходяться такі матеріали:

– документація циклових методичних комісій (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки відкритих занять, методичні доповіді );
– плани проведення методичних заходів з педагогічними працівниками (план проведення відкритих занять, Тижнів комісій, написання методичних розробок);
– науково-методична література;
– портфоліо викладачів.

Важливу роль в організації навчально-методичної роботи відіграють циклові комісії, їх робота є логічним продовженням роботи педагогічних і методичних рад. У коледжі є 7 циклових комісій:

Очолюють комісії досвідчені викладачі з вищими категоріями та педагогічними званнями.

Кожна циклова комісія постійно проводить відкриті заходи, конкурси, олімпіади. Циклові комісії постійно поновлюють комплекси навчально-методичного забезпечення.

Всім нам відомо, що значний вплив на підвищення якості викладання мають методичні розробки, електронні посібники, складені у відповідності з навчальними програмами. Планування методичних розробок здійснюється викладачами в індивідуальних планах та відображені в планах роботи відповідних циклових методичних комісій.

Важливе значення для удосконалення технологій проведення навчальних занять, підвищення їх результативності по праву належить підготовці електронних видань, які активно створюються викладачами коледжу.

 

Методичні комісії коледжу

 

Циклова методична комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
голова комісії: Байчук Н.Т.

Циклова методична комісія природничо-математичних дисциплін
голова комісії: Лиховид Л.Г.

 

Випускна методична комісія зі спеціальностей галузі знань 07 Управління та адміністрування
спеціальність: 071 Облік і оподаткування
спеціальність: 073 Менеджмент
голова комісії: Михалевич С.Г.

Випускна методична комісія зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки
голова комісії: Присада О.В.

Випускна методична комісія зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування
голова комісії: Русаков Д.С.

Випускна методична комісія зі спеціальностей галузі знань 27 Транспорт
голова комісії: Наумич С.М.Нормативні документи

Закон України «Про освіту» 

Закон України «Про фахову передвищу освіту» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1341 «Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2020 року № 1504 «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників»