Загальна інформація

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Акредитація закладу фахової передвищої освіти (спеціальності)  – це процедура визнання на державному рівні статусу закладу фахової передвищої освіти та підтвердження повноваження здійснювати ним підготовку фахівців за освітніми рівнями.

Сертифікати про акредитацію:

 Серія УД №03011216
Галузь знань та спеціальність/12 Інформаційні технології 
122 Комп’ютерні науки
Строк дії сертифіката до 1 липня 2029р.

Серія УД №03007206
Галузь знань та спеціальність/13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Строк дії сертифіката до 1 липня 2028р.

Серія УД №03001527
Галузь знань та спеціальність/27 Транспорт
274  Автомобільний транспорт
Строк дії сертифіката до 1 липня 2026р.

Серія НД №0393569
Галузь знань та спеціальність/07 Управління та адміністрування  
073 Менеджмент
Строк дії сертифіката до 1 липня 2025р.

Серія НД №0393703
Галузь знань та спеціальність/07 Управління та адміністрування
 071 Облік і оподаткування
Строк дії сертифіката до 1 липня 2025р.

Серія НД №0393704
Галузь знань та спеціальність/27 Транспорт 
275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт)
Строк дії сертифіката до 1 липня 2021р.

Абітурієнтам заочної форми здобуття освіти

Лише у цьому році вступники на основі повної (11кл.) загальної середньої освіти можуть вступати до коледжу на заочну форму здобуття освіти за результатами вступних іспитів, які проводить коледж, без сертифікатів ЗНО або на основі сертифікатів ЗНО, виданих у 2017, 2018, 2019 або 2020 роках або у будь-яких інших комбінаціях на власний розсуд. Наприклад, вступник  може подати при вступі сертифікат ЗНО з української мови та літератури, а з математики здати вступний іспит у формі тестування. Або, навпаки, з української мови та літератури здати вступний іспит (тести), а з математики подати сертифікат ЗНО.

Шановні вступники!

Скористайтеся можливістю самостійного вибору умов вступу до коледжу.

Приймаються сертифікати (проводяться вступний іспит у формі тестових технологій) з таких предметів: українська мова та література (обов’язковий предмет) і математика або історія України (другий предмет на вибір абітурієнта).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Документи для вступу 

Вступники можуть подати заяви до Ковельського фахового промислово-економічного коледжу (КФПЕК) на три спеціальності, на яких передбачено прийом за держзамовленням.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.
Вступники на навчання до КФПЕК на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, та/або квотою-1 відповідно до  Умов та Правил прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти і сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим підпункту 2 пункту 7 розділу VIII  Умов;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії КФПЕК.
 • Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою та/або квотою-1, які має бути подано в строки прийому заяв, відповідно до  Умов та Правил прийому.

Інші категорії вступників, у тому числі на основі базової середньої освіти (9кл.),  подають заяви тільки в паперовій формі.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією КФПЕК згідно з чинним законодавством.
Під час подання електронної заяви вступник зазначає такі  дані  та завантажує такі документи:

 •  зазначає адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 •  зазначає номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього   незалежного оцінювання;
 • зазначає серію та номер свідоцтва про повну загальну середню освіту;
 • зазначає середній бал додатка до вказаного документа про освіту, обчислений за 12-бальною шкалою;
 • зазначає номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку;
 • завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту
 • завантажує скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до закладу фахової передвищої освіти.
 • якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта, ‒ довідку про реєстрацію місця проживання особи (за формою 13).

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).
КФПЕК створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту.
До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання у випадках, передбачених Умовами та Правилами прийому;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Особа, яка має повну загальну середню освіту та здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконує у повному обсязі індивідуальний навчальний план і вступає до КФПЕК для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю, до заяви, поданої у паперовій формі, додає довідку із закладу освіти, де навчається, про те на якому курсі, якої спеціальності, форми навчання (денна, заочна та ін.), на бюджеті чи контракті навчається, чи виконує у повному обсязі індивідуальний навчальний план і що оригінал документа про повну загальну середню освіту з додатком до нього знаходиться у цьому закладі освіти.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією КФПЕК, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Абетка вступника

Вступне випробування  –  оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування.
Вступний іспит – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника.
Вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра.
Квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використано для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2.
Квота-2 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць в уповноважених закладах освіти, яку може бути використано для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560) та до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання як є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року №697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ №697).
Конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу фахової перед вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу освіти) щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-професійних програм  в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції.
Конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до Умов та Правил прийому.
Конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Умов прийому (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання).
Конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладів фахової передвищої освіти.
Небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням.
Основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення).
Право на зарахування за квотами – право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу фахової передвищої освіти за квотою-1, квотою-2, що реалізується відповідно до Умов прийому.
Рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому.
Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування.
Технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку.
Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, здобутого освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей.


Календар подій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Вер    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Погода

Корисні посилання